Prywatność

Usuń lub eksportuj swoje dane https://fitparty.pl/zarzadzaj-danymi/

Polityka prywatności

Informacja w zakresie przetwarzanych danych osobowych
Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych przez Pana/Panią w formularzu zamówienia jest Aleja Trendów Elżbieta Strzelecka z siedzibą w MICHAŁOWICE UROCZA 8, 32-091.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: halo@fitparty.pl Informujemy, że dane osobowe podane przez Pana/Panią w powyższym formularzu, będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1), czyli w celu: 1) realizacji umowy sprzedaży, której jest Pan/i stroną, w tym do rozpatrywania reklamacji, czy analizowania problemów technicznych związanych z realizacją umowy; (lit. b), 2) spełnienia ciążących na
Aleja Trendów Elżbieta Strzelecka, z siedzibą w MICHAŁOWICE UROCZA 8, 32-091
usprawiedliwionych obowiązków prawnych, w szczególności prowadzenia rachunkowości, (lit. c) Informujemy ponadto, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do swoich danych, prawo do żądania od Aleja Trendów Elżbieta Strzelecka, z siedzibą w MICHAŁOWICE UROCZA 8, 32-091 ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do usunięcia danych, przenoszenia danych (w stosownych przypadkach) i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych a w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o prawnie uzasadniony interes również prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy, a potem w związku z wymogami prawnymi wynikającymi z ustawy o rachunkowości lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności który z tych terminów nastąpi później. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy oraz zleceniobiorcy Aleja Trendów Elżbieta Strzelecka, z siedzibą w MICHAŁOWICE UROCZA 8, 32-091
w szczególności w zakresie świadczenia usług hostingowych, doradczych, outsourcingu usług IT (obsługa i hosting poczty e-mail, serwis urządzeń itp.), kurierskich, przetwarzania płatności on-line. Twoje dane nie są przesyłane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto odbiorcami Pana/Pani danych będą upoważnione urzędy, organy i inne podmioty publiczne w szczególności właściwy Urząd Skarbowy. Podanie danych zawartych w kwestionariuszu osobowym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy sprzedaży towarów w naszym sklepie.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://fitparty.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Aleja Trendów Elżbieta Strzelecka, prowadząca działalność pod adresem: Urocza 8, 32-091 Michałowice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9452158460, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Youtube

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

§ 7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.